درباره ما

حمل ونقل با جابجایی انسان و کالا ها از نقطه ای به نقطه ی دیگر آغاز و از جمله خصائص ذاتی وکهن و ماندگار انسان هاست ، به همین جهت آشنایی انسان با پدیده حمل ونقل به زمان هاای باسانانی بار مای گردد و باسنانی ترین طریقه تجارت عبارت از مبادله کالا با کالائی دیگر بوده که ضرورتاً نیازمند حمل و نقل و جابجائی اجناس می باشد. در جهان امروز ، بخش حمل و نقل از جمله بخش های زیربنایی اقنصاد هر جامعه است که علاوه بر تحت تأثیر قراردادن فرآیند توسعه اقنصادی ، خود نیز در جریان توسعه دچار تغییر و تحول می شود.حمل و نقل ، با ایفای نقش رابط میان بازار مصرف ، به مثابه پایه های پلی است کاه بخش های مخنلف جوامع با عبور از روی آن ، به سمت توسعه پایدار حرکت مای کنناد.در جهاان اماروز، نبض توسعه اقنصادی و پویایی افراد در زندگی شهری و روسنایی در دسنان ارزشمند فعالان عرصه حمل و نقل عمومی می تپد و قطعاً تمامی خدمنگزاران این عرصه به خوبی آگااه هسانند کاه مسایر توساعه و پیشرفت، همواره با فراز و فرودهایی همراه است؛ اما هدف والای ما، آنچنان که در اساسنامه های اتحادیه و سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور نیز دیده شده تلاش برای ارائه خدمات مناسب به مردم شریف ایران اسلامی است.

آمار ناوگان حمل و نقل

 • دفاتر آژانس تاکسی تلفنی : 14 دفتر
 • دفاتر آژانس مینی بوس : 2 دفتر
 • آژانس آمبولانس خصوصی : 1 دفتر
 • دفاتر آژانس حومه شهر : 7 دفتر

 • دفاترآژانس وانت بار : 3 دفتر
  سامانه حمل و نقل هوشمند الوسرویس

آمار ناوگان درون شهری

 • تاکسی گردشی : 331 دستگاه
 • تاکسی تلفنی : 193 دستگاه
 • تاکسی موقت(ویژه) : 120 دستگاه
 • مینی بوس شهری : 3 دستگاه
 • ون : 3 دستگاه
 • مینی بوس تلفنی : 20 دستگاه
 • آمبولانس خصوصی : 2 دستگاه

آمار ناوگان برون شهری(حومه)

 • تاکسی مرزی : 170 دستگاه
 • تاکسی ون مرزی : 3 دستگاه
 • وانت بار مرزی : 40 دستگاه
 • تاکسی روستایی و حومه شهر : 55 دستگاه
 • مینی بوس روستایی و حومه : 2 دستگاه