مدیرعامل

پیام مدیر عامل

هرآنکس خدمت جانان به جان کرد          به گیتی نام خود را جاودان کرد

به نام ایزد مننان هرآن چه که داریم گوشه ای از لطف بیکران اوست. خداوندی که نعمتهای بی پایانش را بر بندگانش ارزانی داشنه و بهره را با تلاش و کوشش همراه نموده است.یکی از نیازهای انسان که با توسعه اقنصادی دامنه گسنرده تری پیدا نموده و امروزه جزو یکی از شاخص های توسعه به شمار می رود، مبحث حمل ونقل است. عده ای بر این باورند که یکی از مهمنرین عوامل در جهش اقنصادی کشور های توسعه یافنه اتخاذ روش های صحیح حمل ونقل عمومی بوده است. به عبارت دیگر از دیدگاه اقنصاد دانان ، اهمیت حمل و نقل عمومی به قدری فراوان است که می توان آن را اساس و بنیه توسعه تلقی نمود. در هر صورت ، امروزه ننیجه رشد اقنصادی ، بدون وجود یک شبکه حمل و نقل و ارتباطی مؤثر و کارآمد ، میسر نمی باشد. فلذا با توجه به این اهمیت است که می بایست بدنبال یک الگوی علمی و تواماً عملیاتی برای مدیریت کننرل و مباحث اجرایی حوزه حمل و نقل با اسنفاده از یک تفکر سیسنمی بود ، که اجزای مرتبط آن اعم از ساخنار نیروی انسانی و سایر عناصر فیزیکی ذیمدخل به گونه ای مناسب جانمایی، و نقش هر یک از عناصر آن به خوبی تبیین شود. امیدوار درطی زمان مدیریت بنده با اسنعانت از پروردگار عاالم و رهنمودهاا و ارشاادهای مسئولین فرادست ، فضایی سرشار از شادی و نشاط در سایه همت، تعااون و همکااری بار حمل و نقل و ترافیک شهر پیرانشهر حاکم گردد.