مزایدات و مناقصات سازمان

فراخوان عمومی راه اندازی و ایجاد توقفگاه شبانه روزی(تیرپارک) نوبت اول

فراخوان عمومی راه اندازی و ایجاد توقفگاه شبانه روزی(تیرپارک) نوبت اول

آگهي مزايده (نوبت دوم) عوایدات ترمینال

آگهي مزايده (نوبت دوم) عوایدات ترمینال

آگهي مزايده (نوبت اول) عوایدات ترمینال

آگهي مزايده (نوبت اول) عوایدات ترمینال

آگهي مزایده (نوبت اول)اجاره مغازه تعویض روغنی ترمینال شهرستان

آگهي مزایده (نوبت اول)اجاره مغازه تعویض روغنی ترمینال شهرستان

آگهی مزایده( نوبت دوم) اجاره عوایدات جایگاه CNGسازمان حمل ونقل همگانی شهرداری پیرانشهر

آگهی مزایده( نوبت دوم) اجاره عوایدات جایگاه CNGسازمان حمل ونقل همگانی شهرداری پیرانشهر

آگهي مزایده (نوبت اول)اجاره رستوران ترمینال شهرستان

آگهي مزایده (نوبت اول)اجاره رستوران ترمینال شهرستان پیرانشهر

آگهی مزایده

آگهی مزایده( نوبت اول) اجاره عوایدات جایگاه CNGسازمان حمل ونقل همگانی شهرداری پیرانشهر

آگهی مزایده

آگهی مزایده اجاره عوایدات ترمینال

آگهی مزایده طرح عوایدات پارکبان

آگهی مزایده طرح عوایدات پارکبان

آگهی مزایده اجاره مغازه

مزایده تعویض روغنی ترمینال شهرستان

مناقصه نوبت دوم خدمات مشاوره

آگهي مناقصه (نوبت دوم)واگذاری خدمات مشاوره جهت مطالعات ساماندهی حمل ونقل مسافردرون شهری وحومه شهرپیرانشهر

مناقصه نوبت اول

مناقصه نوبت اول واگذاری خدمات مشاوره جهت مطالعات ساماندهی حمل و نقل مسافر درون شهری

آگهي مزايده (نوبت اول) اجاره عوايدات جايگاه CNG سازمان

آگهي مزايده (نوبت اول) اجاره عوايدات جايگاه CNG سازمان حمل و نقل همگاني شهرپيرانشهر

آگهی مزایده نوبت اول پارکبان

آگهی مزایده پارکبان در معابر شهر پیرانشهر