جزییات <

عنوان 0 : یادگیری علایم راهنمایی و رانندگی

موزش علائم راهنمایی و رانندگی و تابلوهای راهنمایی و رانندگی
علائم راهنمایی و رانندگی در ایران به سه دسته تقسیم می‌شوند، دسته اول علائم بازدارنده راهنمایی و رانندگی هستند، از این گروه تابلوها می‌توان به بوق زدن ممنوع، منطقه ایستادن ممنوع و توقف ممنوع اشاره کرد. دسته دوم تابلوهای هشدار دهنده یا اخطاری هستند، جاده باریک می‌شود، گذرگاه عابر پیاده و کارگران مشغول کار هستند از این دسته علائم هستند. دسته سوم به تابلوهای آگاهی دهنده یا اخباری معروف هستند. https://t.me/pitaxi