خرید و فروش تاکسی

لیست تاکسی های ثبت شده جهت خرید و فروش

شما نیز جهت سهولت در خرید و فروش تاکسی،ون و یا مینی بوس خود می توانید آن را در این سامانه به صورت رایگان ثبت کنید.

خرید ماشین

مالک : ..............................................

تاریخ ثبت : 1395/10/29

توضیحات : ما یک تاکسی رواِیا پراید مدل تا86با قیمت مناسب خریداریم

خرید ماشین

مالک : ..............................................

تاریخ ثبت : 1395/10/29

توضیحات : ما یک تاکسی رواِیا پراید مدل تا86با قیمت مناسب خریداریم

خرید ماشین

مالک : ..............................................

تاریخ ثبت : 1395/10/29

توضیحات : ما یک تاکسی رواِیا پراید مدل تا86با قیمت مناسب خریداریم

خرید ماشین

مالک : ..............................................

تاریخ ثبت : 1395/10/29

توضیحات : ما یک تاکسی رواِیا پراید مدل تا86با قیمت مناسب خریداریم

خرید ماشین

مالک : ..............................................

تاریخ ثبت : 1395/10/29

توضیحات : ما یک تاکسی رواِیا پراید مدل تا86با قیمت مناسب خریداریم

خرید ماشین

مالک : ..............................................

تاریخ ثبت : 1395/10/29

توضیحات : ما یک تاکسی رواِیا پراید مدل تا86با قیمت مناسب خریداریم

خرید ماشین

مالک : ..............................................

تاریخ ثبت : 1395/10/29

توضیحات : ما یک تاکسی رواِیا پراید مدل تا86با قیمت مناسب خریداریم

خرید ماشین

مالک : ..............................................

تاریخ ثبت : 1395/10/29

توضیحات : ما یک تاکسی رواِیا پراید مدل تا86با قیمت مناسب خریداریم

خرید ماشین

مالک : ..............................................

تاریخ ثبت : 1395/10/29

توضیحات : ما یک تاکسی رواِیا پراید مدل تا86با قیمت مناسب خریداریم

خرید ماشین

مالک : ..............................................

تاریخ ثبت : 1395/10/29

توضیحات : ما یک تاکسی رواِیا پراید مدل تا86با قیمت مناسب خریداریم

خرید ماشین

مالک : ..............................................

تاریخ ثبت : 1395/10/29

توضیحات : ما یک تاکسی رواِیا پراید مدل تا86با قیمت مناسب خریداریم

خرید ماشین

مالک : ..............................................

تاریخ ثبت : 1395/10/29

توضیحات : ما یک تاکسی رواِیا پراید مدل تا86با قیمت مناسب خریداریم

خرید ماشین

مالک : ..............................................

تاریخ ثبت : 1395/10/29

توضیحات : ما یک تاکسی رواِیا پراید مدل تا86با قیمت مناسب خریداریم