معرفی سازمان و اهداف آن

خلاصه ای از اهداف سازمان

تصدي و اجراي كليه طرح هاي مطالعاتي و اجرايي و عمراني مربوط به تاكسيراني و رفاه شهروندان در ارتباط با تاكسيراني.

تصميم گيري و تعيين تكليف نسبت به كليه اموري كه به هر نحو به تاكسيراني ارتباط پيدا مي كند با رعايت قوانين و مقررات موضوعه و هماهنگ با ساير خدمات.

تدوين و تصويب آئين نامه ها و دستور العمل ها و بخشنامه هاي داخلي مورد نياز.

اجرا و اعمال مقررات تصويب شده نسبت به تاكسيرانان و تاكسيداران.

نظارت بر امور رفاهي ، درماني ، تاميني ، فرهنگي ، بازرگاني ، خيريه و ورزشي كاركنان سازمان و كارگزاران تاكسيراني اعم از تاكسيدار و تاكسيران.

برنامه ريزي در امور اجرايي ،كنترل، بازرسي امور انضباطي و تشويقي و خدماتي.

خلاصه ای از وظایف سازمان

 • اصلاح و ايجاد سيستم تاكسيراني متناسب با بافت شهر پیرانشهر و جمعيت و وضعيت ترافيكي آن.
 • استفاده از امكانات در اختيار در جهت نيل به اهداف پيش بيني شده در متن قانون و آئين نامه هاي اجرائي و دستور العمل مربوط به آن.
 • به كار گيري و استفاده از امكانات قانوني به منظور تامين رفاه و آسايس مسافرين درون شهري و برنامه ريزي نحوه سرويس دهي سيستم تاكسيراني متناسب و هماهنگ با ساير حمل و نقل عمومي درون شهري.
 • توسعه و تكميل سيستم تاكسيراني با برنامه ريزي و سياست گذاري مناسب و پيش بيني به منظور تامين نيازمنديهاي آتي شهر از لحاظ تعداد تاكسي براي سرويس هاي عمومي و ويژه.
 • بالا بردن سطح دانش و كارايي پرسنل و رانندگان دارندگان تاكسي در امور تاكسيراني و علي الخصوص در برخود با مسافرين و جلوگيري از تخلفات آنها.
 • استفاده و بكارگيري امكانات در جهت تامين درآمد سازمان
 • اتخاذ روشهای مناسب جهت نظم بخشیدن به سیستم تاکسیرانی
 • بررسي و محاسبه ميزان كرايه و تعرفه هاي حمل و نقل مسافر درون شهري و پيشنهاد آن براي تصويب به شوراي شهر و مراجع ذيربط قانوني و نظارت بر اجراي دقيق مصوبات و اجراي فرم، رنگ، تعداد، ارقام و حروف قابل درج در شماره تاكسي و آرم با رعایت کامل مقررات
 • مطالعات لازم براي تهيه نقشه شبكه مسيرهاي تاكسيراني درون شهري
 • نظارت دقيق بر نحوه سرويس دهي اشخاصی كه به نمايندگي از طرف سازمان بصورت حقیقی و حقوقی ارائه سرویس می نمایند.
 • صدور و لغو تمديد پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري با تاكسي (پروانه تاكسيراني)
 • تمديد اعتبار پروانه تاكسيراني در صورت دارا بودن شرايط متقاضي مندرج در آيين نامه.
 • صدور موافقتنامه اصولي و پروانه بهره برداري جهت اشخاص حقيقي و حقوقي
 • بررسي و تهيه آمار و اطلاعات لازم در خصوص تعداد پروانه تاكسيراني و تعداد تاكسيهاي موجود و مورد نیاز
 • تهيه آمار كليه تاكسيها ی فعال پلاک قرمز و پلاک سفید و ...
 • اخذ تعهد رسمي مبني بر عدم انجام تخلفات موضوع آيين نامه تصويبي و قبول تصميمهاي هيات انضباطي از متقاضی صدور پروانه تاکسیرانی
 • استخدام افراد مورد نياز با رعايت مقررات مالي و استخدامي و صرفه و صلاح سازمان و مفاد اين اساسنامه.