سرویس مدارس

شرایط ثبت نام و استفاده از سرویس مدارس

دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ‌حمل و نقل دانش‌آموزان مدارس مصوب هیأت وزیران

وزارت کشور بر اساس ماده 19 آیین‌نامه اجرایی حمل و نقل دانش‌آموزان مدارس مصوب هیئت محترم دولت ابلاغی به شماره 89370/ت32680ک مورخ 87/06/03، دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه حمل و نقل دانش‌آموزان مدارس را با همکاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و راه و ترابری به شرح ذیل بررسی و تصویب نمود.

ماده1- اصطلاحات و عبارات زیر در این دستورالعمل دارای معانی و مفاهیم زیر می‌باشند:

  • آیین‌نامه: منظور آیین‌نامه حمل و نقل دانش‌آموزان مدارس مصوب هیأت محترم وزیران است.
  • مدرسه: واحد آموزشی و پرورشی است که جهت ایجاد محیط مناسب یاددهی و یادگیری و بهبود فرآیند تعلیم و تربیت بر مبنای قوانین و مقررات مربوطه جهت تحقق اهداف معین تأسیس و با نظارت آموزش و پرورش مسئولیت اجرای برنامه‌های مصوب پرورشی و آموزشی را در دوره معین تحصیلی عهده‌دار می‌گردد.
  • موسسات یا شرکت‌ها و یا گروه‌های پیمان‌کاری خودروهای حمل و نقل دانش آموزان: اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که با رعایت مقررات مندرج در آیین‌نامه تا تصویب اساسنامه موسسات حمل و نقل دانش آموزان، با دریافت پروانه از شهرداری‌ها یا بخشداری‌های مربوط بر حسب مورد به امور حمل و نقل دانش‌آموزان در داخل یا خارج شهرها اشتغال دارند.
  • اشخاص حقیقی بر حسب نیاز و دارا بودن شرایط لازم با معرفی آموزش و پرورش و تأیید و اخذ مجوز از شهرداری‌ها و بخشداری‌های مربوط می‌توانند صرفاً در امور حمل و نقل دانش‌آموزان مدارس فعالیت نمایند. این گونه اشخاص می‌بایستی حداکثر طی مدت یک سال تحصیلی در قالب شرکت‌های حقوقی ساماندهی شوند و ادامه فعالیت این قبیل اشخاص بدون انطباق وضعیت با شرایط مندرج در آیین‌نامه مربوطه برای سال­های بعد ممنوع می‌باشد.

ماده 2- حمل و نقل دانش‌آموزان با خودروهای با ظرفیت کمتر از 4 نفر ممنوع می‌باشد.

ماده 3- شهرداری و بخشداری‌ها بر حسب مورد موظفند با همکاری آموزش و پرورش محل حداکثر تا آخر تیرماه هر سال نسبت به تأمین نیازهای حمل و نقل دانش‌آموزان مدارس از خودروهای تحت پوشش پیش‌بینی‌های لازم را به عمل آورده و مراتب را به آموزش و پرورش مربوط اعلام نمایند و چنانچه تعداد موردنیاز و درخواست آموزش و پرورش اضافه بر ظرفیت‌ها و امکانات شهرداری‌ها و بخشداری‌ها باشد، شهرداری‌ها و بخشداری‌ها با معرفی کارگروه حمل و نقل دانش‌آموزان مدرسه با فراخوان محلی و با رعایت مفاد آیین‌نامه با صدور مجوز لازم نسبت به تأمین کسری خودروهای مورد نیاز اقدام نمایند.

ماده 4- رانندگانی که موظف به ارائه خدمات حمل و نقل دانش‌آموزان مدارس در ایام و ساعاتی که آموزش و پرورش تعیین می‌نماید، هستند مجاز به ارائه خدمات خصوصی و عمومی دیگر نمی‌باشند.

ماده 5- شهرداری‌ها و بر حسب مورد بخشداری‌ها موظف‌اند جهت صدور گواهی صلاحیت رانندگان خودروهای حمل و نقل دانش‌آموزان از حراست آموزش و پرورش گواهی عدم سوء شهرت رانندگان را دریافت نمایند.

ماده 6- کارگروه موضوع ماده 18 آیین‌نامه در سطح استان عبارتند از: 1 نفر نماینده آموزش و پرورش، 1 نفر نماینده شهرداری و حسب مورد بخشداری و 1 نفر نماینده انجمن اولیا و مربیان، دعوت از نماینده مدیران مدارس، راهور ناجا و استانداری حسب مورد بدون حق رأی بلامانع است. دبیر کارگروه نماینده آموزش و پرورش و دبیرخانه در ادارات آموزش و پرورش مستقر خواهد بود.

ماده 7- نرخ خدمات مربوط به حمل و نقل دانش‌آموزان مدارس در آخر فروردین ماه هر سال توسط کارگروه موضوع ماده 18 آیین‌نامه پیشنهاد و پس از تصویب شورای شهر حداکثر تا 15 خرداد ماه جهت اجرا از اول سال تحصیلی ابلاغ می‌گردد.